Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών της Diversey

Thumbnail Thumbnail

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών

Η Diversey (η «Εταιρεία»), ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών, επιμένει ότι πρέπει πάντοτε να εστιάζουμε στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, όπως απαιτεί η δεοντολογία μας. Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας και όλων των συνεργατών της είναι η εξασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, πάντοτε όμως χωρίς κανέναν συμβιβασμό ως προς την ακεραιότητα. Η Εταιρεία φημίζεται για το υψηλό επίπεδο δεοντολογίας με το οποίο διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Είναι σημαντικό για όλους μας να διατηρήσουμε αυτή την ακεραιότητα και στο μέλλον. Όλοι οι συνεργάτες οφείλουν να διαβάζουν, να κατανοούν, να τηρούν και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας (τον «Κώδικα»). Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε και να τηρούμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας. Ο Κώδικας ισχύει για όλους τους συνεργάτες, τα στελέχη και τους διευθυντές.

 

Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Εταιρείας

Η Εταιρεία υπόκειται σε ομοσπονδιακούς, εθνικούς, πολιτειακούς, περιφερειακούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Είναι υποχρέωση όλων μας να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να τηρούμε τον Κώδικά μας. Αν κάποιος συνεργάτης της Diversey αντιληφθεί τυχόν παράνομες δραστηριότητες εντός της Εταιρείας, πρέπει να απευθυνθεί στο Νομικό Τμήμα. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του Κώδικά μας αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, ο νόμος υπερισχύει.

 

Τήρηση των Υψηλότερων Προτύπων Δεοντολογίας

Όλοι μας οφείλουμε να τηρούμε τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα συμπεριφοράς σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, καθώς και να ενεργούμε με τρόπο που ενισχύει το κύρος της Εταιρείας εντός της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και απέναντι στο κοινό. Η ακεραιότητα αποτελεί, και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί, τη βάση όλων των επιχειρηματικών μας σχέσεων.

 

 

Ευθύνες

Καθήκον Καταγγελίας/Απαγόρευση Αντιποίνων/Εμπιστευτικότητα

Έχετε καθήκον να αναφέρετε άμεσα και καλή τη πίστει οποιαδήποτε συμπεριφορά συνεργάτη ή τρίτου αντιπροσώπου

 

(δηλαδή προμηθευτή ή επιχειρηματικού εταίρου) που θα μπορούσε να συνιστά παράβαση του Κώδικα. Σε περίπτωση που σκοπίμως δεν αναφέρετε τυχόν πιθανή παράβαση ή αποκρύψετε συναφείς και ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν κάποια παράβαση, ενδέχεται να υποστείτε πειθαρχικά μέτρα, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και στην απόλυση. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα κάποιας κατάστασης, συζητήστε το θέμα με τον προϊστάμενό σας, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή το Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας της Diversey στο https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τους συνεργάτες που δείχνουν υπευθυνότητα και αναφέρουν καλόπιστα τυχόν πιθανολογούμενες παραβάσεις. Η Εταιρεία θα λαμβάνει μέτρα για την προστασία κάθε συνεργάτη από τυχόν αντίποινα, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ότι μπορούν ελεύθερα να αναφέρουν οποιαδήποτε παράβαση και να προστατεύουν την Εταιρεία. Αν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα αντιποίνων, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενό σας, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το Νομικό Τμήμα ή τη Γραμμή Ακεραιότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί αμέσως και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι ο προβληματισμός σας θα αντιμετωπιστεί με ευαισθησία, εμπιστευτικότητα και στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με τη σειρά σας, αναμένουμε να βοηθήσετε στην προστασία της εμπιστευτικότητας της αναφοράς, καθώς και των διαδικασιών διερεύνησης που ενδέχεται να ακολουθήσουν, φροντίζοντας να μην συζητάτε το ζήτημα με συναδέλφους, με άτομα από το ευρύ κοινό ή με μέσα ενημέρωσης.

 

Κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα

Η μη συμμόρφωση με τα πρότυπα του Κώδικα μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή πειθαρχικών μέτρων τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν μέχρι και απόλυση όπως επίσης και προσωπική αστική ή ποινική ευθύνη, σε κάποιες περιπτώσεις.

Όλοι οι διευθυντές, τα μέλη της ανώτερης διοίκησης και τα στελέχη πρέπει να αποτελούν υπόδειγμα για τους συναδέλφους τους όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους ή ενεργούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για λογαριασμό της Εταιρείας. Όταν τα άτομα που κατέχουν ηγετικό ρόλο ενεργούν με διαφάνεια και σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, γίνεται σαφές ότι οι κατευθυντήριες αρχές και οι κανόνες που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία εξαίρεση.

 

ΚΑΝΌΝΕΣ

Οι άνθρωποί μας

Υγεία και Ασφάλεια—Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας μας.

Όπου και αν βρισκόμαστε, πρέπει πάντοτε να προέχει η ασφάλεια και η ευημερία των συνεργατών μας. Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε όλους τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων επαρκών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και πυρασφάλειας, διαχείρισης επικίνδυνων υλικών και υπηρεσιών καθαριότητας. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Οι συνεργάτες οφείλουν να εκτελούν πάντοτε τα καθήκοντά τους με ασφαλή τρόπο, φροντίζοντας για παράδειγμα να χειρίζονται τα μηχανήματα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όταν προκύπτει κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών, ανατρέξτε στην Πολιτική Αειφορίας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας.

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που υπάρχουν σε όλους τους χώρους μας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια ή την υγεία. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια επικίνδυνη κατάσταση ή κάποιος μη αναμενόμενος κίνδυνος, ενεργήστε γρήγορα και με ασφαλή τρόπο για να τεθεί υπό έλεγχο και αναζητήστε αμέσως βοήθεια.
 • Μην έρχεστε στη δουλειά υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Να θυμάστε ότι κάθε ουσία που επηρεάζει την κρίση μας ή τη σωματική μας απόδοση μπορεί τελικά να αποβεί επιβλαβής για τους συναδέλφους και τους πελάτες μας.
 • Διατηρείτε τον χώρο εργασίας ασφαλή, επιλύοντας τις διαφορές με επαγγελματισμό και σεβασμό, και ποτέ με την άσκηση ή τη χρήση απειλών βίας, bullying ή εκφοβισμού.

 

Αν κάποιος συνεργάτης παρατηρήσει οποιαδήποτε μη ασφαλή κατάσταση, πρέπει να την αντιμετωπίσει αμέσως και να την αναφέρει στο τμήμα Υγείας και Ασφάλειας.

 

Διακρίσεις, Παρενόχληση και Bullying—Δεν δείχνουμε καμία ανοχή στις διακρίσεις, την παρενόχληση ή το bullying.

Η Diversey είναι εργοδότης που παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους και εκτιμά την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση στον παγκόσμιο οργανισμό μας. Η Diversey συμμορφώνεται

με όλους τους νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις στις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου, την ηλικία, την αναπηρία ή άλλη προστατευόμενη ιδιότητα.

Πιστεύουμε ότι η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού μας είναι ένα πλεονέκτημα που ενισχύει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξή μας. Οι διαφορές στην κουλτούρα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την ηλικία, το υπόβαθρο και τις εμπειρίες των συνεργατών μας, μάς βοηθούν να βλέπουμε τα ζητήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, εμπλουτίζοντας έτσι τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως εκπρόσωποι της Diversey, οι συνεργάτες απαγορεύεται να κάνουν διακρίσεις έναντι άλλων.

Στους συνεργάτες εξασφαλίζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Diversey. Τα δικαιώματα αυτά (π.χ. πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά) δεν πρέπει να παραβιάζονται.

Η Εταιρεία δεν δείχνει καμία ανοχή στις διακρίσεις με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου, την ηλικία, την αναπηρία ή άλλη προστατευόμενη ιδιότητα, ούτε στις παρενοχλήσεις ή το bullying κατά των συνεργατών της, από όπου και αν προέρχονται, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων, των συναδέλφων, συνεργατών ή μη, των προμηθευτών και των πελατών της Εταιρείας. Παρενόχληση μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που κάποιο άτομο υποβληθεί σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά η οποία, αν εξεταστεί λογικά από την άποψη του ατόμου που την υφίσταται και λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του ή τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, υποτιμητικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος για το εν λόγω άτομο.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να εργάζονται σε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, bullying και παρενοχλήσεις. Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει έναν χώρο εργασίας που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που δικαιούται κάθε άτομο. Όλοι έχουν την ευθύνη να σέβονται τα συναισθήματα και τις ευαισθησίες των άλλων ατόμων που βρίσκονται στον χώρο εργασίας, καθώς και να συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν προσβάλλει τους άλλους. Σε κάποιες περιπτώσεις, το άτομο ενδέχεται να μην αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά του είναι προσβλητική, όμως όλοι έχουμε καθήκον να είμαστε ευαισθητοποιημένοι ως προς τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η συμπεριφορά μας στους συναδέλφους μας.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

 

Κάντε το σωστό!

 • Δίνετε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης στους καταρτισμένους συνεργάτες και υποψηφίους, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Φροντίστε να συμπεριφέρεστε πάντοτε με επαγγελματισμό και σεβασμό στις σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας. Φροντίζετε οι πράξεις και τα λόγια σας να μην δημιουργούν άβολο, εχθρικό ή εκφοβιστικό περιβάλλον για τους άλλους.
 • Δείχνετε σεβασμό στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει να προσφέρει ο καθένας μας, ακόμη και όταν οι κουλτούρες ή οι ιδέες μας ενδεχομένως διαφέρουν.

 

 

Εργασιακές σχέσεις

Η Diversey έχει δεσμευτεί να συμπεριφέρεται στους συνεργάτες δίκαια, να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που αφορούν τον χρόνο εργασίας, την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης, τη συνδικαλιστική ελευθερία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η Diversey σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να δημιουργούν και να προσχωρούν σε οργανώσεις της επιλογής τους, καθώς και να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς έκνομες ενέργειες. Η Diversey δεν κάνει διακρίσεις, δεν παρενοχλεί και δεν τιμωρεί εργαζομένους ή εκπροσώπους των εργαζομένων για το ενδιαφέρον ή/και τη συμμετοχή ή τη σχέση τους με συνδικαλιστικές οργανώσεις ή για τη νόμιμη συνδικαλιστική δράση τους.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

 

Παιδική εργασία

Η Diversey απασχολεί μόνο άτομα που πληρούν τις ισχύουσες τοπικές απαιτήσεις ελάχιστου ορίου ηλικίας. Επίσης, τηρούμε τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ, που διασφαλίζουν ότι άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απασχολούνται μόνο εφόσον προστατεύονται πλήρως από πιθανή εκμετάλλευση, εφόσον δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία τους και εφόσον τους επιτρέπεται να εξελίξουν την εκπαίδευσή τους. Η Diversey απαιτεί επίσης από τους προμηθευτές να συμμορφώνονται με τις βέλτιστες πρακτικές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Diversey.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

 

 

Καταναγκαστική εργασία και εμπορία ανθρώπων

Η Diversey δεν χρησιμοποιεί πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, εμπορίας ανθρώπων ή σύγχρονης δουλείας στην παρασκευή των προϊόντων της ή στην εφοδιαστική αλυσίδα της. Αντίστοιχα, απαιτούμε και όλοι οι επιχειρηματικοί εταίροι μας να επιδεικνύουν σαφή δέσμευση για την προστασία αυτών των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Η χρήση εξαναγκασμού, εκφοβισμού ή παρενόχλησης κατά οποιουδήποτε συνεργάτη της Diversey δεν είναι αποδεκτή.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

Χειριζόμαστε τις μη δημόσιες πληροφορίες με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις και τα αποθέματα της Diversey, καθώς και η τεχνογνωσία της, η τεχνολογία, οι πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα και τις συνθέσεις, οι πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τα επιχειρηματικά σχέδια, αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Οι συνεργάτες πρέπει να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και να τηρούν την εμπιστευτικότητα των ιδιόκτητων, μη δημόσιων πληροφοριών που λαμβάνουν από την Εταιρεία, τους πελάτες και τους προμηθευτές, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η κοινοποίησή τους επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Όσοι χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών συναδέλφων, έχουν την ευθύνη να τις διατηρούν ασφαλείς και να τις χρησιμοποιούν αποκλειστικά για νόμιμους και ορθούς επιχειρηματικούς λόγους που αφορούν την Εταιρεία.

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Ζητάτε πρόσβαση, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε, μεταφέρετε ή τροποποιείτε μη δημόσιες πληροφορίες μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για να κάνετε τη δουλειά σας.
 • Μην κοινοποιείτε ποτέ μη δημόσιες πληροφορίες σε άτομα που δεν χρειάζεται να τις γνωρίζουν για τις ανάγκες της εταιρείας και δεν έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε αυτές.
 • Αποτρέψτε τυχόν ακούσια αποκάλυψη πληροφοριών, φροντίζοντας οι συσκευές σας να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και ασφαλίζοντας τα ευαίσθητα αρχεία σε κλειδωμένο συρτάρι ή ντουλάπι.

 

 

Οι πελάτες μας

Παρασκευάζουμε και παρέχουμε υψηλής ποιότητας και ασφαλή προϊόντα, συσκευασίες, μηχανήματα, εξοπλισμούς και υπηρεσίες.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρουμε με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας και στα δικά μας υψηλά πρότυπα, και αναζητούμε συνεχώς νέες βελτιώσεις και καινοτομίες, ώστε οι διαδικασίες μας να ανταποκρίνονται σε αυτά τα πρότυπα. Τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν στα μέρη όπου κατασκευάζονται, πωλούνται ή διανέμονται. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από πληροφορίες ασφαλείας, όπως κατάλληλες οδηγίες χρήσης, ταξινομήσεις επικινδυνότητας, προειδοποιήσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να υπάρχουν ακριβή και πλήρη Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας και ετικέτες, που να είναι ευανάγνωστα και διαθέσιμα στους διανομείς, τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες. Η Diversey δεσμεύεται επίσης να κάνει υπεύθυνη χρήση υλικών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Υπεύθυνης Χημείας.

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των προϊόντων, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή ως τη χρήση από τον πελάτη και την απόρριψη, την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση.

Η συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Εταιρείας που διέπουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή, την επιθεώρηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων μας, διασφαλίζει την ακεραιότητα της επωνυμίας της Diversey. Κανένας συνεργάτης δεν πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σιγουριά ή την εμπιστοσύνη των πελατών μας ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 

Εμπορευόμαστε και επικοινωνούμε υπεύθυνα.

Οι δημόσιες επικοινωνίες της Εταιρείας, όπως και τα προϊόντα μας, αντανακλούν τη δέσμευσή μας για ακεραιότητα και διαφάνεια.

Η διάθεση στην αγορά, η διαφήμιση και η σήμανση των προϊόντων μας γίνονται ακριβώς επί αυτής της βάσης, και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είμαστε ακριβείς, διαφανείς και ειλικρινείς απέναντι στους πελάτες μας. Δεν προσπαθούμε ποτέ να παραπλανήσουμε τους πελάτες μας με εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τα προϊόντα οποιουδήποτε άλλου.

Για να διατηρείται η ακρίβεια και η συνέπεια σε όλες τις δημόσιες επικοινωνίες, δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Εταιρεία μας πρέπει να γίνονται μόνο από διορισμένους εκπροσώπους της Εταιρείας.

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Τηρείτε όλους τους νόμους που αφορούν το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, διασφαλίζοντας ότι οι ισχυρισμοί μας είναι τεκμηριωμένοι και οι μέθοδοί μας δεοντολογικές και νόμιμες.
 • Προωθείτε τα προϊόντα μας με ειλικρίνεια και ορθότητα, και ποτέ μέσω εξαπάτησης ή υπερβολής.
 • Όταν χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες της Εταιρείας και αποφεύγετε να εκφράζετε απόψεις που θα μπορούσαν να αποδοθούν στην Εταιρεία. Μόνο εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνουν δηλώσεις εκ μέρους της Εταιρείας μας.
 • Αναφέρετε τυχόν αιτήματα μέσων ενημέρωσης για πληροφορίες ή σχόλια στην ομάδα Επικοινωνίας.

 

 

Η εταιρεία και οι μέτοχοί μας

Διατηρούμε την ακεραιότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των βιβλίων, των αρχείων και των ελέγχων μας.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των επαγγελματικών αρχείων της Εταιρείας με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, πληρότητα και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε στα λογιστικά βιβλία και τα επαγγελματικά αρχεία μας για τη λήψη έξυπνων και έγκαιρων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Όλοι οι συνεργάτες δημιουργούν αρχεία στο πλαίσιο των καθημερινών εργασιών τους, για παράδειγμα συμπληρώνουν εκθέσεις δαπανών, συντάσσουν συμβόλαια και προτάσεις ή αποστέλλουν e-mail. Είναι πολύ σημαντικό τα έγγραφα αυτά να αποτυπώνουν με ακρίβεια την κατάσταση και να μην παραλείπονται πληροφορίες.

 

Κάντε το σωστό!

 • Παρέχετε στους Διευθυντές, τους συνεργάτες και τους συμβούλους της Εταιρείας που ασχολούνται με την προετοιμασία των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων της Εταιρείας, ακριβείς, πλήρεις, αντικειμενικές, συναφείς, επικαιροποιημένες και κατανοητές πληροφορίες.
 • Καταγράφετε όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις επιχειρηματικές συναλλαγές πλήρως, με ακρίβεια και εγκαίρως, και φροντίστε να συμμορφώνεστε με τους ελέγχους και τις διαδικασίες γνωστοποίησης της Εταιρείας.
 • Όταν δημιουργείτε αρχεία, συμπεριλαμβανομένων email ή άμεσων μηνυμάτων, φροντίστε να το κάνετε με επαγγελματισμό, προσοχή και ακρίβεια.
 • Τηρείτε και καταστρέφετε τα αρχεία σύμφωνα με τις πολιτικές διαχείρισης των αρχείων μας, τις ισχύουσες νόμιμες περιόδους διατήρησης και το χρονοδιάγραμμα διατήρησης των αρχείων.
 • Μην αποκρύπτετε και μην καταστρέφετε αρχεία που σχετίζονται με έρευνες, δίκες ή πιθανές αξιώσεις.

 

 

χρήση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Όλοι οι συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για την ορθή χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει τρεις τύπους περιουσιακών στοιχείων:

1) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, όπως υλικά, προμήθειες, λογισμικό, αποθέματα, εξοπλισμό, υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο και τεχνολογίες,

2) Πληροφορίες, όπως εμπιστευτικές και ιδιόκτητες επιχειρηματικές πληροφορίες και πνευματικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων επωνυμιών μας) και

3) Πόρους, όπως κεφάλαια και εταιρικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Οι συνεργάτες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας από τυχόν κλοπή, καταστροφή ή άλλου είδους απώλεια και για να διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται σπατάλη, κατάχρηση ή κακή χρήση των περιουσιακών στοιχείων.

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Προστατεύετε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για τα οποία είστε αρμόδιοι από κάθε ενδεχόμενο απώλειας, κλοπής, καταστροφής, σπατάλης ή κατάχρησης.
 • Χρησιμοποιείτε τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για τους επιχειρηματικούς σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η προσωπική χρήση μπορεί να επιτρέπεται ως έναν βαθμό, ωστόσο πρέπει πάντοτε να είναι νόμιμη, δεοντολογική και εύλογη και να μην επηρεάζει την εργασία σας.
 • Λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να χαθούν, να παραπέσουν ή να μείνουν αφύλακτες εμπιστευτικές πληροφορίες (ή φορητοί υπολογιστές, smartphone ή άλλα αντικείμενα που περιέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες).
 • Αποφεύγετε να συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες ή άλλα ευαίσθητα ζητήματα σε δημόσιους χώρους (π.χ. αεροπλάνα, ασανσέρ και εστιατόρια) όπου μπορεί να σας ακούσουν άλλα άτομα.
 • Μην χρησιμοποιείτε τεχνολογίες της Εταιρείας για τη λήψη, την προβολή ή την αποστολή υλικού που είναι άσεμνο ή προσβλητικό, εμπεριέχει διακρίσεις ή παρενοχλήσεις ή χαρακτηρίζεται για οποιονδήποτε λόγο παράνομο ή ανήθικο.

 

 

Δεν προβαίνουμε σε ενέργειες που έρχονται σε σύγκρουση ή δημιουργούν την εντύπωση ότι έρχονται σε σύγκρουση με τα βέλτιστα συμφέροντα της εταιρείας.

Πρέπει να αποφεύγουμε κάθε κατάσταση που δημιουργεί ή δίνει την εντύπωση ότι δημιουργεί αθέμιτο προσωπικό όφελος μέσω της χρήσης της ιδιοκτησίας, των πληροφοριών ή της θέσης της Εταιρείας. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις μας πρέπει πάντοτε να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια με γνώμονα το τι είναι καλύτερο για την Εταιρεία. Ακόμη και μια φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και να πλήξει την εμπιστοσύνη των συνεργατών, των επιχειρηματικών εταίρων και του κοινού απέναντι στην Εταιρεία. Με τον όρο «σύγκρουση συμφερόντων» περιγράφεται οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα ενός συνεργάτη, στελέχους ή διευθυντή να ενεργεί με απόλυτη αντικειμενικότητα ως προς τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Οι συνεργάτες πρέπει να αποφεύγουν τις καταστάσεις στις οποίες υπάρχει, ή φαίνεται να υπάρχει, σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά συμφέροντα του συνεργάτη και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Οι συνεργάτες πρέπει να γνωστοποιούν κάθε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση όσο το δυνατόν πιο άμεσα, έτσι ώστε οι συγκρούσεις συμφερόντων να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται κατάλληλα. Επιπλέον, σε περίπτωση που αναρωτιέστε εάν κάποια κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Νομικό Τμήμα.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Οι συνεργάτες δεν πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, για παράδειγμα να εργάζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα για άλλη εταιρεία του ίδιου κλάδου.
 • Αν κάποιος συγγενής ή στενός φίλος σας είναι ιδιοκτήτης ή εργαζόμενος κάποιας εταιρείας που επιθυμεί να συνεργαστεί με την Εταιρεία, αναφέρετε τη σχέση σας στον προϊστάμενό σας. Ομοίως, απομακρυνθείτε από τη διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο είναι υποψήφιο για μια θέση στην Εταιρεία. Φροντίστε να μην εποπτεύετε και να μην εργάζεστε υπό την εποπτεία συγγενικού προσώπου.
 • Ο ι συνεργάτες πρέπει να αποφεύγουν να έχουν οικονομικά συμφέροντα σε εταιρείες ή οντότητες που είναι (ή επιθυμούν να γίνουν) επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές, πελάτες ή ανταγωνιστές χωρίς να ζητήσουν προηγουμένως έγκριση.

 

Δεν δεχόμαστε δώρα ως συνεργάτες της εταιρείας.

Η ανταλλαγή δώρων, ψυχαγωγίας και άλλων μορφών φιλοξενίας είναι συνήθης τρόπος δημιουργίας επιχειρηματικών σχέσεων. Ωστόσο, η κατάχρηση των δώρων και της ψυχαγωγίας μπορεί να δημιουργήσει πραγματικές ή φαινομενικές συγκρούσεις συμφερόντων και αυξάνει τον κίνδυνο να προκύψουν σοβαρά προβλήματα δωροδοκίας και διαφθοράς. Για να εμποδίσουμε την εμφάνιση τέτοιου είδους προβλημάτων και να προστατεύσουμε την ακεραιότητά μας, τηρούμε τους κατάλληλους περιορισμούς όσον αφορά την προσφορά και την αποδοχή δώρων και ψυχαγωγίας.

Απαγορεύεται να δεχόμαστε ή να λαμβάνουμε δώρα αξίας από επιχειρηματικούς εταίρους. Ωστόσο η προσφορά, σε λογικά πλαίσια, ασήμαντων, μικρών, περιστασιακών δώρων που δεν περιλαμβάνουν χρήματα και έχουν συμβολική ή ονομαστική αξία, θεωρείται εύλογα αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται και δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως δωροδοκία, μίζα ή άλλου είδους αμοιβή προς τον παραλήπτη. Απαγορεύεται επίσης αυστηρά να ζητάμε δώρα ή εξυπηρετήσεις για τον εαυτό μας ή για άλλους, συμπεριλαμβανομένων συγγενών και φίλων.

Όπως κατά κανόνα δεν δέχονται δώρα, οι συνεργάτες γενικά απαγορεύεται και να προσφέρουν δώρα αξίας σε επιχειρηματικούς εταίρους. Τυχόν εξαιρέσεις απαιτούν προηγούμενη έγκριση από αρμόδιο διευθυντή και από το Νομικό Τμήμα. Το προσφερόμενο δώρο πρέπει επίσης να συνάδει με τις πολιτικές του αποδέκτη όσον αφορά τα δώρα. Για τη δική σας προστασία, αλλά και για την προστασία της Εταιρείας, φροντίστε πάντοτε να δηλώνετε και να καταγράφετε τέτοιου είδους περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα ή μέσα. Η διαφάνεια είναι πάντοτε η καλύτερη μέθοδος.

Ως επαγγελματική ψυχαγωγία νοούνται περιπτώσεις στις οποίες εκπρόσωποι και των δύο εταιρειών (του αποδέκτη και του προσφέροντος) παρευρίσκονται σε κάποιο γεύμα, μια παράσταση ή κάποια άλλη εκδήλωση. Τέτοιου είδους δώρα δεν θεωρούνται απαγορευμένα, υπό τον όρο ότι συνάδουν με τις πολιτικές του προσφέροντος και του αποδέκτη.

Φροντίστε να είστε πάντοτε προσεκτικοί και να απομακρύνεστε από καταστάσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν έστω και στο ελάχιστο την υπόληψη της Εταιρείας.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Μην προσφέρετε και μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες επαγγελματικής ψυχαγωγίας που είναι υπερβολικές, παράλογα πολυτελείς ή ακραίες, ή διεξάγονται σε τοποθεσία ή με τρόπο που θα μπορούσε να πλήξει την υπόληψη της Εταιρείας.
 • Μην δέχεστε και μην προσφέρετε δώρα ή δραστηριότητες επαγγελματικής ψυχαγωγίας που δίνουν εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων ή που έχουν σκοπό να επηρεάσουν κάποια απόφαση.
 • Μην προσφέρετε ως δώρο μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών, όπως δωροκάρτες.

 

 

Οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι κοινότητές μας

Δεν ανεχόμαστε τη δωροδοκία και τη διαφθορά.

Έχουμε υιοθετήσει μια πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της διαφθοράς και οι συνεργάτες δεν πρέπει ποτέ να προσφέρουν, να δίνουν ή να δέχονται δωροδοκίες για την εκτέλεση εργασιών. Απαγορεύεται αυστηρά να δίνουμε, να προσφέρουμε, να υποσχόμαστε ή να εγκρίνουμε, άμεσα ή έμμεσα, οτιδήποτε αξίας, ακόμη και μικρής, προς οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο ή φορέα (συμπεριλαμβανομένων λειτουργών ή συνεργατών της κεντρικής κυβέρνησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών υποψηφίων ή υπαλλήλων και συνεργατών οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται από το κράτος) ή οποιοδήποτε άλλο άτομο με σκοπό να εξασφαλίσουμε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, να επηρεάσουμε την επιχειρηματική ή κρατική λήψη αποφάσεων σε σχέση με κάποια από τις δραστηριότητές μας ή να κάνουμε με κάποιον άλλο τρόπο τον αποδέκτη να καταχραστεί την εξουσία του ή την επίσημη θέση του.

Η απαγόρευση αυτή πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως και ισχύει για οποιονδήποτε ενεργεί εκ μέρους μας, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών, διανομέων, εργολάβων, συμβούλων και εκπροσώπων.

Τηρούμε αυστηρά τον Νόμο για τις Πρακτικές Διαφθοράς του Εξωτερικού (Foreign Corrupt Practices Act-FCPA), τον Νόμο περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Bribery Act) και όλες τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Σε πολλές χώρες, η προσφορά πληρωμών διευκόλυνσης σε αντάλλαγμα για την επίσπευση εξυπηρετήσεων είναι νόμιμη. Ωστόσο, τέτοιου είδους πληρωμές πολλές φορές φαίνονται ανήθικες και δεν τις επιτρέπουμε. Είμαστε διεθνής εταιρεία και η υπόληψή μας έχει σημασία.

Σε συγκεκριμένα μέρη του κόσμου, τα τοπικά έθιμα και οι επαγγελματικές πρακτικές επιτρέπουν την προσφορά δώρων ή ψυχαγωγίας σε δημόσιους υπαλλήλους. Οι συνεργάτες πρέπει να παίρνουν πρώτα την έγκριση του Γενικού Συμβούλου πριν προσφέρουν οποιοδήποτε δώρο ή αντικείμενο αξίας ή οποιαδήποτε μορφή ψυχαγωγίας ή φιλοξενίας σε δημόσιο υπάλληλο.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Μην προσφέρετε, μην υπόσχεστε και μην δίνετε ποτέ οτιδήποτε αξίας (ακόμη και μικρής) σε δημοσίους υπαλλήλους ή άλλα τρίτα πρόσωπα για να κερδίσετε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.
 • Μην καθοδηγείτε, εξουσιοδοτείτε ή επιτρέπετε σε τρίτους να πραγματοποιούν απαγορευμένες πληρωμές για λογαριασμό σας ή εκ μέρους της Εταιρείας.
 • Μην πραγματοποιείτε πληρωμές προς τρίτους εάν γνωρίζετε ή έχετε λόγους να πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για την ανάρμοστη προσφορά αντικειμένων αξίας σε δημοσίους υπαλλήλους ή άλλα άτομα.
 • Καταγράφετε πάντοτε τις πληρωμές που πραγματοποιούνται και καταχωρείτε τις αποδείξεις που λαμβάνονται με ακρίβεια, πληρότητα και εγκαίρως.

 

 

Συμμορφωνόμαστε με το δίκαιο του ανταγωνισμού και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία (αναφέρεται και ως «δίκαιο του ανταγωνισμού») διέπει τη συμπεριφορά σε θέματα ανταγωνισμού και ρυθμίζει τις σχέσεις της Εταιρείας με άλλους κατασκευαστές, ανταγωνιστές, προμηθευτές, μεσίτες και πελάτες. Οι συγκεκριμένοι νόμοι συχνά είναι εξαιρετικά ευρείς και περίπλοκοι και διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, αλλά έχουν έναν κοινό στόχο: την προώθηση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού. Όλοι οι συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται πάντοτε με την ισχύουσα αντιμονοπωλιακή νομοθεσία/νομοθεσία περί ανταγωνισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Κάθε ενέργεια που πραγματοποιούμε ως Εταιρεία πρέπει να συνάδει με τους κανόνες του δίκαιου ανταγωνισμού. Καμία ενέργεια της Εταιρείας δεν πρέπει να παρεμποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν σημαντικά πρόστιμα και άλλες χρηματικές ποινές. Επίσης, σε πολλά κράτη, οι συνεργάτες που επιτρέπουν ή συμμετέχουν σε παραβιάσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης. Η άγνοια του τι αποτελεί παράβαση των συγκεκριμένων νόμων δεν αποτελεί δικαιολογία.

Κάθε ενέργεια που πραγματοποιούμε ως Εταιρεία πρέπει να συνάδει με τους κανόνες του δίκαιου ανταγωνισμού. Καμία ενέργεια της Εταιρείας δεν πρέπει να παρεμποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό. Όταν συμμετέχουμε με ακεραιότητα στον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, αποφεύγουμε τις παραβιάσεις των νόμων περί ανταγωνισμού και παράλληλα προστατεύουμε ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μας: την υπόληψή μας.

Δεδομένου ότι οι κατηγορίες για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας πολλές φορές τεκμηριώνονται με βάση απλές ενδείξεις, πρέπει να αποφεύγετε ακόμη και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να δίνουν φαινομενικά την εντύπωση ότι θίγουν τον ανταγωνισμό.

Κάθε πιθανολογούμενη παράβαση πρέπει να αναφέρεται στο Νομικό Τμήμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καλόπιστα αναφορά για πιθανολογούμενη παράβαση ή να ζητήσετε καθοδήγηση μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας.

 

 

 

Κάντε το σωστό!

 • Τηρείτε το σύνολο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και του δικαίου του ανταγωνισμού.
 • Απευθυνθείτε στο Νομικό Τμήμα αμέσως σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και το δίκαιο του ανταγωνισμού ή σε περίπτωση που φοβάστε ότι μπορεί να έχετε πάρει μέρος σε κάποια συζήτηση ή συνδιαλλαγή που θίγει τον ανταγωνισμό.
 • Μην κάνετε συμφωνίες ή συνεννοήσεις με ανταγωνιστές για θέματα που αφορούν τιμές.
 • Μην συζητάτε με ανταγωνιστές για παλαιότερες, τρέχουσες ή μελλοντικές τιμές, προγράμματα προώθησης στην αγορά ή όρους πωλήσεων της Εταιρείας μας ή των ανταγωνιστών.

 

 

Είμαστε μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρεία: Συμμετέχουμε ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Είμαστε αφοσιωμένοι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, τηρώντας τη δέσμευσή μας για αειφορία, υγεία και ευημερία, αλλά και κοινωνική υπευθυνότητα. Η Diversey δεσμεύεται να λειτουργεί με τρόπο που διασφαλίζει την αειφορία, αξιολογώντας και βελτιώνοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας. Η Diversey θα ενσωματώνει στόχους αειφορίας στους εταιρικούς σκοπούς, θα υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές και θα ανακοινώνει τα αποτελέσματά μας στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς. Επαγρυπνούμε διαρκώς για την αποφυγή ατυχημάτων, διαρροών και άλλων πιθανών απειλών για την υγεία και την ασφάλεια των κοινοτήτων και του πλανήτη μας.

Κάντε το σωστό!

 • Κάντε την αειφορία προσωπικό σας στόχο: εξοικονομείτε ηλεκτρικό ρεύμα, ανακυκλώνετε πόρους και αποκτήστε συνείδηση της επίδρασης που έχετε ως άτομο στο περιβάλλον.
 • Αναφέρετε τυχόν περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια αμέσως: τυχόν υπερχειλίσεις, διαρροές και άλλες δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις δεν μπορούν να περιμένουν.
 • Διασφαλίζετε ότι οι προμηθευτές και οι άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι μας τηρούν με αφοσίωση τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τους νόμους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Συμμετέχετε ενεργά στα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες μας για τη βελτίωση του κόσμου και των κοινοτήτων.
 • Δεν εμπλεκόμαστε στη χρήση καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, ούτε ανεχόμαστε την κακομεταχείριση ατόμων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Εταιρεία ή για λογαριασμό αυτής.

 

 

Η Diversey εστίαζε, και θα εστιάζει πάντα, στην πρωτοπορία και τη διευκόλυνση της ζωής. Παρέχουμε συνεχώς επαναστατικές τεχνολογίες καθαρισμού και υγιεινής που προσφέρουν απόλυτη σιγουριά στους πελάτες μας σε όλους τους παγκόσμιους τομείς μας. Καθοδηγούμενη από τη Δρ Ilham Kadri, Πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο, με έδρα στο Charlotte, Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ, η Diversey απασχολεί περίπου 9.000 άτομα παγκοσμίως, με καθαρές πωλήσεις 2,6 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου το 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.diversey.com ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.