Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή

Thumbnail Thumbnail

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή

Αυτή η Πολιτική δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση και σας παρέχεται ως μέσο κατανόησης ενός πρωτότυπου εγγράφου το οποίο είναι σε διαφορετική γλώσσα. Συνεπώς, δεν θα ερμηνευθεί ως σύμφωνο με την αγγλική εκδοχή και η αγγλική εκδοχή θα υπερισχύσει. Η Diversey δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή αμφιβολίες στη μετάφραση. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που βασίζεται στο μεταφρασμένο περιεχόμενο το κάνει με δική του ευθύνη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στην επίσημη αγγλική εκδοχή. Εάν επιθυμείτε να επιστήσετε την προσοχή μας για κάποιο σφάλμα μετάφρασης ή ανακρίβεια, στείλτε μας ένα email στο customerservice.greece@diversey.com

 

1.0 Γενικές πληροφορίες

Η Diversey είναι μια διεθνής εταιρεία που εξυπηρετεί πελάτες σε 169 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Diversey είναι υπερήφανη για την ιστορία της εταιρικής της ευθύνης σε σχέση με τους εργαζομένους μας, το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε. Η Diversey πιστεύει ότι στη σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι ακόμη πιο σημαντικό οι εταιρείες να ενεργούν ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες και να δεσμεύονται από τις δεσμεύσεις τους σε υπεύθυνα τρίτα μέρη, όπως οι προμηθευτές, οι πωλητές, οι κατασκευαστές συμβάσεων, όπως και οι πελάτες. Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών («Κώδικας Προμηθευτή») παρέχει ορισμένες απαιτήσεις των προμηθευτών, των πωλητών και των κατασκευαστών συμβολαίων (συλλογικά, οι «Προμηθευτές»), ώστε να μπορούν να λειτουργούν με υπεύθυνο τρόπο, ενώ πραγματοποιούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με την Diversey.

 

2.0 Πεδίο εφαρμογής και εφαρμογή

Ο Κώδικας Προμηθευτή αφορά όλους τους προμηθευτές της Diversey. Με την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών προς την Diversey, οι προμηθευτές συμφωνούν να ακολουθήσουν τον Κώδικα Προμηθευτή. Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Diversey και λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους, τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης προμηθευτή και το μέγεθος της επιχείρησης που επηρεάζεται, ο Κώδικας Προμηθευτή μπορεί:

  • Να είναι αναγκαστικός και επαληθευμένος με λογιστικούς ελέγχους που θα διεξαχθούν από την Diversey,

  • Να απαιτείται να αναγνωριστεί, να εγκριθεί και να υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των προμηθευτών · ή/και

  • Να περιλαμβάνεται στις συμφωνίες προμηθευτών και τις παραγγελίες αγοράς, αντίστοιχα, [όπως ισχύει από και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Κώδικα Προμηθευτή].

 

3.0 Δέσμευση της Diversey για τη βιωσιμότητα

Στην Diversey, η βιωσιμότητα είναι μια επιχειρηματική επιτακτική ανάγκη και ένας επιχειρηματικός οδηγός που είναι κρίσιμος για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας. Η διασφάλιση ότι οι προμηθευτές μας συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα προμηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας για βιωσιμότητα. Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να προωθήσουν ενεργά τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στις δικές τους επιχειρήσεις και στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως αυτές που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

 

4.0 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Στο ελάχιστο, οι προμηθευτές θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τη διεξαγωγή της επιχείρησής τους με την Diversey.

 

5.0 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η Diversey είναι μια παγκόσμια επιχείρηση που λειτουργεί σε περιοχές με ποικίλους πολιτισμούς, παραδόσεις και κοινωνικούς κανόνες. Οι προμηθευτές μας πρέπει να διεξάγουν επιχειρήσεις με τρόπο που να συνάδει με τα δεοντολογικά πρότυπα της Diversey που σχετίζονται με τις πρακτικές απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συναφείς διαθήκες και τη διακήρυξη της διεθνούς οργάνωσης εργασίας (ΔΟΕ) για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα σε Η δουλειά. ii. Απαιτούμε από τους προμηθευτές μας να τηρήσουν τα διεθνή πρότυπα και να ακολουθήσουν τους όρους του παρόντος κωδικού προμηθευτή.

 

5,.1 Παιδική εργασία

Οι προμηθευτές απασχολούν μόνο άτομα που πληρούν τις ισχύουσες τοπικές ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας. Επιπλέον, οι προμηθευτές πρέπει επίσης να ακολουθούν τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά απασχολούνται μόνο όταν προστατεύονται πλήρως από ενδεχόμενη εκμετάλλευση, όταν προστατεύεται από κινδύνους για την υγεία, και όταν επιτρέπεται να ασκούν περαιτέρω την

εκπαίδευσή τους.

 

5.2 Καταναγκαστική εργασία

Η απασχόληση πρέπει να είναι προαιρετική και ελεύθερα επιλεγείσα. Οι προμηθευτές δεν θα χρησιμοποιήσουν καταναγκαστική εργασία στη φυλακή, άλλη καταναγκαστική εργασία, εμπορία ανθρώπων, ή σύγχρονη δουλεία στην κατασκευή των προϊόντων της ή στην εφοδιαστική αλυσίδα της. Ο εξαναγκασμός, ο εκφοβισμός ή η παρενόχληση των εργαζομένων από τους προμηθευτές δεν είναι αποδεκτός.

 

5,3 ημερομίσθια και ώρες

Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν μισθούς και προνόμια που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου μισθού, των υπερωριών, των κανόνων μέγιστης ώρας και των περιόδων γεύματος και ανάπαυσης. Ελλείψει νομικών εντολών, τα ποσοστά μισθών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τοπικά βιομηχανικά πρότυπα.

 

5.4 Ποικιλομορφία/μη διακριτική μεταχείριση

Η Diversey είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών που εκτιμά την ποικιλομορφία και την ένταξη στον παγκόσμιο οργανισμό μας. Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις στις προσλήψεις και στις πρακτικές απασχόλησης με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το δόγμα, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου, την ηλικία, την αναπηρία ή άλλο προστατευόμενο καθεστώς. Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι να εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές χωρίς διακρίσεις και ίσων ευκαιριών.

 

5.5 Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές διαπραγματεύσεις

Οι προμηθευτές πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων να σχηματίζουν και να συμμετέχουν σε οργανώσεις της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά χωρίς παράνομες παρεμβολές. Οι προμηθευτές δεν θα εισάγουν διακρίσεις, δεν θα παρενοχλούν ή θα τιμωρήσουν τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων λόγω του ενδιαφέροντος ή/και της ιδιότητας μέλους ή της συμμετοχής τους σε συνδικαλιστική δραστηριότητα ή της νόμιμης συνδικαλιστική δραστηριότητά τους.

 

5.6 Υγεία και ασφάλεια

Οι προμηθευτές θα παρέχουν στους εργαζομένους ένα ασφαλές, υγιές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επαρκών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και πυρασφάλειας, διαχείρισης επικίνδυνων υλικών και καθαριότητας. Όταν δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια, οι προμηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατάρτισης, των πρωτοβουλιών πρόληψης ατυχημάτων και του εξοπλισμού για την πρόληψη τραυματισμών στην υγεία που συνδέονται ή συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας.

 

6.0 Δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές

Τα υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και επιχειρηματικών πρακτικών τηρούνται από την Diversey Το παρόν έγγραφο καθορίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς και συμπεριφοράς που αναμένονται από τους προμηθευτές.

 

6.1 Δίκαιη, δεοντολογική και συμβατή επιχειρηματική συμπεριφορά

Αναμένεται ότι ενώ οι προμηθευτές διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με ανταγωνιστικό τρόπο, είναι εξίσου δίκαιοι και δεοντολογικοί. Πρέπει επίσης να ακολουθούνται οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί περί ανταγωνισμού.

 

6.2 Εμπιστευτικότητα του απορρήτου

Καθώς η Diversey σέβεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες άλλων, αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να προστατεύουν εξίσου τις εμπιστευτικές πληροφορίες και να μην μοιράζονται τον κατάλληλο κύκλο επικοινωνίας.

 

6.3 Σύγκρουση συμφερόντων, Δώρα, Ψυχαγωγία και δωρεές

Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι προμηθευτές δεν πρέπει να προβαίνουν σε ακατάλληλες πληρωμές, προσφορές ή προκλήσεις στους υπαλλήλους της Diversey. Τα εύλογα, μη ταμειακά δώρα που έχουν διακριτικό ή ονομαστική αξία είναι αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προορίζονται και δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως δωροδοκία, εκβολή ή άλλη μορφή αποζημίωσης στον αποδέκτη.

 

6.4 Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Η Diversey δεσμεύεται πλήρως για την εξάλειψη της διαφθοράς από τις επιχειρηματικές συναλλαγές. Απαιτούμε οι προμηθευτές να μην συμμορφώνονται μόνο με όλα τα ισχύοντα νομικά και δεοντολογικά πρότυπα, αλλά να δεσμεύονται εξίσου για να εξαλείψουν τη διαφθορά σε οποιαδήποτε από τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματισμών, των πληρωμών διευκόλυνσης, του εκβιασμού, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα παράνομα ή ανήθικα φιλοδωρήματα.

 

7.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Diversey δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσεών μας. Εργαζόμαστε για την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης του ύδατος, της ενέργειας και των πρώτων υλών και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πιστεύουμε ότι η αποδοτικότητα και η υπεύθυνη χρήση των πόρων μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μετριάζουν τον επιχειρησιακό κίνδυνο, μειώνουν το επιχειρησιακό κόστος, και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όχι μόνο για την Diversey, αλλά και για τους προμηθευτές. Όλοι οι προμηθευτές θα διεξάγουν επιχειρήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς περιβαλλοντικούς νόμους. Όταν δεν υπάρχουν τοπικοί κανονισμοί, οι προμηθευτές αναμένεται να λειτουργούν κατά τρόπο που να μην ενέχονται κίνδυνοι για το περιβάλλον.

 

7.1 Λειτουργίες

Οι προμηθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση των πρώτων υλών, του ύδατος και της ενέργειας και να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις δραστηριότητές τους μέσω της μείωσης της πηγής, της βελτίωσης της διεργασίας, της χρήσης εναλλακτικών υλικών και της ανάκτησης αποβλήτων. Οι προμηθευτές αναμένεται να έχουν στη θέση τους όλες τις ισχύουσες περιβαλλοντικές άδειες.

 

7.2 Συνεργασία

Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές να συμμετέχουν ενεργά σε έργα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των δεσμεύσεων βιωσιμότητας της Diversey, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

 

8.0 Μη συμμόρφωση

Οι προμηθευτές που διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω διατάξεις συμφωνούν να συνδράμουν στην έρευνα και να παρέχουν εύλογη πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες. Εάν η διορθωτική δράση κριθεί απαραίτητη από την Diversey, ο προμηθευτής συμφωνεί να αναπτύξει ένα σχέδιο και ένα αμοιβαίως κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για τη διόρθωση του ζητήματος.

Η Diversey θα συνεργαστεί με τους προμηθευτές για να προσδιορίσει τις ενέργειες που θα επιτύχουν την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος Κώδικα Προμηθευτή. Σε περίπτωση παρατεταμένης ή υλικής μη συμμόρφωσης από οποιονδήποτε προμηθευτή, η Diversey διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει μελλοντικές επιχειρηματικές διευθετήσεις με οποιονδήποτε τέτοιο μη συμμορφούμενο προμηθευτή και δύναται να αναζητήσει εναλλακτική προμήθεια από άλλον προμηθευτή ως ένδικο βοήθημα.

 

i. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ii. www.ilo.org/declaration