Όροι και προϋποθέσεις

Thumbnail Thumbnail

Όροι και προϋποθέσεις

Αυτή η Πολιτική δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση και σας παρέχεται ως μέσο κατανόησης ενός πρωτότυπου εγγράφου το οποίο είναι σε διαφορετική γλώσσα. Συνεπώς, δεν θα ερμηνευθεί ως σύμφωνο με την αγγλική εκδοχή και η αγγλική εκδοχή θα υπερισχύσει. Η Diversey δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή αμφιβολίες στη μετάφραση. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που βασίζεται στο μεταφρασμένο περιεχόμενο το κάνει με δική του ευθύνη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στην επίσημη αγγλική εκδοχή. Εάν επιθυμείτε να επιστήσετε την προσοχή μας για κάποιο σφάλμα μετάφρασης ή ανακρίβεια, στείλτε μας ένα email στο customerservice.greece@diversey.com

 

1. Γενικά Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») για τον/τους ιστότοπο(-ους) της Diversey και των θυγατρικών της και των συνεργαζόμενων οντοτήτων της («εμείς», «μας», ή η «Εταιρεία») που συνδέονται με αυτούς τους Όρους (εφεξής ο/οι Ιστότοπος(-οι)) διέπουν τη σχέση μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σε σχέση με τον/τους Ιστότοπο(-ους). Με την πρόσβαση ή τη χρήση του/των Ιστότοπου(-ων) συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η οποία πολιτική ενσωματώνεται εδώ με παραπομπή). Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, η χρήση του/των Ιστότοπου(-ων) είναι μη εξουσιοδοτημένη. Ο/Οι Ιστότοπος(-οι) προσφέρεται(-ονται) και διατίθεται(-νται) σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω. Χρησιμοποιώντας τον/τους Ιστότοπο(-ους), δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση με την Εταιρεία και να εκπληρώσετε όλες τις προηγούμενες απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Εάν δεν πληροίτε όλες αυτές τις απαιτήσεις, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον/τους Ιστότοπο(-ους) Για λόγους σαφήνειας, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον/τους Ιστότοπο(-ους) ή ανοίγετε έναν λογαριασμό στον/στους Ιστότοπο(-ους) για λογαριασμό άλλης εταιρείας, οντότητας ή άλλου οργανισμού, οι λέξεις «εσείς» ή «σας» περιλαμβάνουν εταιρείες, οντότητες ή άλλους οργανισμούς που εκπροσωπείτε ή από τους οποίους έχετε προσληφθεί ή με τους οποίους έχετε υπογράψει σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εν λόγω οντότητας με την εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω οντότητα με τους παρόντες Όρους.

 

2. Συμβάσεις Αδείας Τελικού Χρήστη για Προϊόντα. Η Εταιρεία προσφέρει πρόσβαση ή/και την ευκαιρία αγοράς διαφόρων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών μέσω του/των Ιστότοπου(-ων) (συλλογικά, τα «Προϊόντα»). Η χρήση κάθε τέτοιου Προϊόντος θα υπόκειται περαιτέρω στην ισχύουσα Σύμβαση Άδειας Τελικού Χρήστη («ΣΑΤΧ»). Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτών των Προϊόντων, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα ΣΑΤΧ για κάθε Προϊόν.

 

3. Πρόσβαση στον Ιστότοπο και Ασφάλεια Λογαριασμού. Με την επιφύλαξη της διαρκούς συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, η Εταιρεία σας χορηγεί με την παρούσα άδεια το δικαίωμα χρήσης του/των Ιστοτόπου(-ων) και τις συναφείς λειτουργίες αποκλειστικά για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και για πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου, των Προϊόντων και άλλων λειτουργιών που διατίθενται στο παρόν. Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή στην Εταιρεία προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του/των Ιστότοπου(-ων) ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλεγμένα προϊόντα της Εταιρείας ή σε άλλο περιεχόμενο. Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στην Εταιρεία για απόκτηση πρόσβασης και χρήσης του/των Ιστότοπο(-ων), θα δώσετε (ή θα εκδοθεί, ανάλογα με την περίπτωση) ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των λογαριασμών και των κωδικών πρόσβασης και για τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτά και συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στους λογαριασμούς ή στους κωδικούς πρόσβασης. Οι πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία πρέπει να είναι ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Συμφωνείτε να διατηρείτε αυτές τις πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Αναγνωρίζετε επίσης ότι ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός και συμφωνείτε να μην παρέχετε σε κανένα άλλο άτομο πρόσβαση στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή τμήματα αυτών χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλα στοιχεία ασφαλείας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιείτε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας. Συμφωνείτε επίσης να διασφαλίσετε ότι θα αποχωρείτε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Θα πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την πρόσβαση στο λογαριασμό σας από δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, έτσι ώστε να μην μπορούν άλλοι να προβάλλουν ή να καταγράφουν τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία. Ευθύνεστε για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον/στους Ιστότοπο(-ους) και να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον/στους Ιστότοπο(-ους) μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους και συμμορφώνονται με αυτούς. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή σε ορισμένους από τους πόρους που προσφέρονται, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Για τη χρήση του/των Ιστοτόπου(-ων) είναι προϋπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον/στους Ιστότοπο(-ους) είναι ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για να εγγραφείτε στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρήσης οποιωνδήποτε διαδραστικών λειτουργιών στον/στους Ιστότοπους, διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που λαμβάνει η Εταιρεία σεβόμενη τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ή όλα τα μέρη του/των Ιστότοπου(-ων) δεν είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, η Εταιρεία δύναται να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του/των Ιστότοπου(-ων) ή σε ολόκληρο(-ους) τον/τους Ιστότοπο(-ους) σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εγγεγραμμένων χρηστών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο, ανεξάρτητα από το αν επιλέχθηκε από εσάς ή παρασχέθηκε από εμάς, ανά πάσα στιγμή (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου), εάν, κατά τη γνώμη μας, παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων.

 

4. Αλλαγές στους Όρους. Η Εταιρεία δύναται να προτείνει την ενημέρωση ή αναθεώρηση των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της, δημοσιεύοντας την ενημερωμένη έκδοση σε μια υπερσυνδεδεμένη τοποθεσία από την αρχική σελίδα του/των Ιστότοπου(-τόπων). Η ενημέρωση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση των εν λόγω αναθεωρημένων Όρων (δηλ. την αποδοχή των αναθεωρημένων όρων μέσω μιας επιβεβαίωσης κλικ, ενός κουμπιού αποδοχής ή άλλου μηχανισμού). Ωστόσο, οποιεσδήποτε αλλαγές στις διατάξεις επίλυσης διαφορών που εκτίθενται στο παρόν δεν θα ισχύουν για τυχόν διαφορές για τις οποίες τα μέρη έχουν λάβει ειδοποίηση κατά την ή πριν από την ημερομηνία που η αλλαγή δημοσιεύεται στον/στους Ιστότοπο(-ους). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό που παρέχει η Εταιρεία στον/στους Ιστότοπο(-ους), κατά την κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης του/των Ιστότοπου(-ων) μετά τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Όρων σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Αναμένεται να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα, ώστε να γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

 

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όλες οι πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία στον/στους Ιστότοπο(-ους) υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τον/τους Ιστότοπο(-ους), συμφωνείτε με όλες τις ενέργειες που αναλαμβάνουμε σχετικά με τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και υπόκειται στους παρόντες Όρους. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι παρόντες Όροι θα υπερισχύουν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο και οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Οι πρόσθετοι όροι σχετικά με την αγορά Προϊόντων διέπονται από την ισχύουσα εμπορική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της οντότητας σας, η οποία σας παρέχει πρόσβαση στα Προϊόντα.

 

6. Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών στον/στους Ιστότοπο(-ους). Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον/στους Ιστότοπο(-ους) δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό στον/στους Ιστότοπο(-ους) παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να αποτελεί βάση ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να ελέγχονται οι  πρωτογενείς, πιο ακριβείς, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό στον Ιστότοπο ή στους Ιστότοπους είναι με δική σας ευθύνη. Ο/Οι Ιστότοπος(-οι) ενδέχεται να περιέχουν ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες κατ΄ ανάγκην δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για αναφορά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του/των Ιστοτόπου(-ων) οποιαδήποτε στιγμή, αλλά η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον/στους Ιστότοπο(-ους).

 

7. Εμπιστοσύνη στις δημοσιευμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρουσιάζονται στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή μέσω αυτών διατίθενται αποκλειστικά για λόγους γενικής ενημέρωσης. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτών των πληροφοριών ή περιεχομένου. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που ασκείτε σε τέτοιες πληροφορίες και περιεχόμενο είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέουν από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε αυτές τις πληροφορίες ή περιεχόμενο από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του/τους.

 

8. Υλικά Τρίτων Μερών. Ο/Οι Ιστότοπος(-οι) ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που παρέχονται από άλλους χρήστες, μπλόγκερ και τρίτους εκδότες, ιστοσελίδες ταυτόχρονης διάθεσης, ιστοσελίδες συγκέντρωσης δεδομένων ή/και υπηρεσίες αναφοράς. Όλες οι δηλώσεις ή/και γνώμες που εκφράζονται σε αυτά τα υλικά, καθώς και όλα τα άρθρα και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις και άλλο περιεχόμενο, εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία, είναι αποκλειστικά οι γνώμες και η ευθύνη του προσώπου ή της οντότητας που τις παρέχει. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τρίτα μέρη.

 

9. Χρήση Υλικών στον/στους Ιστότοπο(-ους). Όλα τα περιεχόμενα στον/στους Ιστότοπο(-ους) (συμπεριλαμβανομένων των, ενδεικτικά, κειμένου, σχεδίου, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, λήψεων, διεπαφών, κώδικα και λογισμικού, καθώς και της επιλογής και διαμόρφωσής τους) συνιστούν αποκλειστική ιδιοκτησία και ανήκουν στην Εταιρείας, στις θυγατρικές της ή στους δικαιοπαρόχους της ή στους παρόχους περιεχομένου και προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα και άλλους εφαρμοστέους νόμους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να αντιγράψετε, να λάβετε ηλεκτρονικά και να εκτυπώσετε το υλικό που περιέχεται στον/στους Ιστότοπο(-ους) για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε ή διαγράφετε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλη ιδιόκτητη ειδοποίηση που εμφανίζεται στο υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση, αντιγράφετε, λαμβάνετε ή εκτυπώνετε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση περιεχομένου στον/στους Ιστότοπο(-ους), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της επίδοσης, της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, της δημοσίευσης, της μεταφόρτωσης, της αδειοδότησης, της αντίστροφης μηχανικής, της μεταφοράς ή της πώλησης ή της δημιουργίας παραγώγων έργων, οποιουδήποτε υλικού, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτώνται από τον/τους Ιστότοπο(-ους) ή της χρήσης του/των Ιστότοπου(-τόπων) για σκοπούς ανταγωνιστικούς στην Εταιρεία, απαγορεύεται ρητά. Παρά τα παραπάνω, οι προσωπικές πληροφορίες διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους πρόσθετους  περιορισμούς που προβάλλονται στον/στους Ιστότοπο(-ους), όπως ενδέχεται να ενημερώνονται από καιρού εις καιρόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την εγγραφή οποιουδήποτε ατόμου στον/στους Ιστότοπο(-ους), να αφαιρέσει οποιοδήποτε πρόσωπο από τον/τους Ιστότοπο(-ους) ή να απαγορεύσει σε οποιοδήποτε άτομο να χρησιμοποιεί τον/τους Ιστότοπο(-ους) για οποιονδήποτε λόγο. Η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της ή οι δικαιοπάροχοι τους ή οι προμηθευτές περιεχομένου διατηρούν πλήρη και πλήρες τίτλο στο υλικό που παρέχεται στον/στους Ιστότοπο(-ους), συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σας παρέχει αυτό το υλικό βάσει μιας άδειας που μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε αντιπροσωπεύει ότι η χρήση των υλικών σας στον/στους Ιστότοπο(-ους) δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχονται στον/στους Ιστότοπο(-ους) για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, όπως εμπορία ή μη εγκεκριμένες ή απαγορευμένες εμπορικές χρήσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε υλικό ή λογισμικό που προορίζεται να βλάψει ή να παρεμποδίσει την ορθή λειτουργία του/των Ιστότοπου(-ων) ή να παρακολουθήσει κρυφά οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες από τον/τους Ιστότοπο(-ους). Συμφωνείτε να μη διακόψετε ή να επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία του/των Ιστότοπου(-ων) με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή τη χρήση του/των Ιστότοπου(-ων) οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο τερματισμός της πρόσβασης ή της χρήσης σας δεν συνεπάγεται παραίτηση ή δεν θα επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή απαλλαγή την οποία η Εταιρεία μπορεί να δικαιούται βάσει του δικαίου.
 

10. Υλικά που Υποβάλετε. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό μπορείτε να υποβάλετε μέσω του/των Ιστότοπου(-τόπων), συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της πρωτοτυπίας και των πνευματικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τέτοιου υλικού. Το περιεχόμενο χρήστη πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Πρόσθετοι κανόνες περιεχομένου για το περιεχόμενο των χρηστών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (συλλογικά, «Πρότυπα Περιεχομένου»). Οι εν λόγω κανόνες ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς και να δημοσιεύονται στον/στους εν λόγω Ιστότοπο(-ους): Δύνασθε να μην μεταφορτώσετε, διανείμετε ή δημοσιεύσετε μέσω του/των Ιστότοπου(-τόπων) οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι (1) ψευδές, άσεμνο, δόλιο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, καταχρηστικό, άσεμνο, προσβλητικό, παρενοχλητικό, απειλητικό. βίαιο ή μισητό, (2) προωθεί ή περιέχει σεξουαλικό ή πορνογραφικό υλικό ή διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας · (3) είναι εμπιστευτικό, ιδιόκτητο, προσβάλλει τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής ή δημοσιότητας ή παραβιάζει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι καταχρηστικό, παράνομο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο, (4) μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ένα ποινικό αδίκημα, να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλομένου ή να προκαλεί άλλως την ευθύνη ή να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, (5) περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες πωλήσεων, ανταλλαγής ή διαφήμισης, ή (6) ενδέχεται να περιέχει ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφή «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας». Επιπλέον, δεν δύνασθε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης, να πλαστογραφήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραπλανήσετε με άλλο τρόπο την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου.

 

11. Άδεια Χρήσης Υποβληθέντος Υλικού. Εάν υποβάλετε υλικό και εκτός εάν η Εταιρεία δηλώσει διαφορετικά (ή στο μέγιστο επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία), χορηγείτε στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της απεριόριστο, μη αποκλειστικό, απαλλαγμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διαρκή, αμετάκλητο και πλήρες περαιτέρω δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων από, διανομής και προβολής των εν λόγω υλικών σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο. Συμφωνείτε επίσης ότι η Εταιρεία είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία που παρέχετε εσείς ή τα άτομα που ενεργούν εκ μέρους σας στην Εταιρεία. Παρέχετε στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα που υποβάλλετε σε σχέση με αυτό το υλικό, αν το επιλέξουν. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου που δημοσιεύετε, ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, η χρήση του περιεχομένου που παρέχετε δεν παραβιάζει καμία διάταξη του παρόντος και δεν θα προκαλέσει βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και ότι θα αποζημιώσετε την Εταιρεία για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο που παρέχετε.

 

12. Παρακολούθηση και Επιβολή του Νόμου, Τερματισμός Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα: α. Να καταργήσει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη, για οποιονδήποτε λόγο ή κανέναν, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, β. Να λάβει οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη που η Εταιρεία κρίνει αναγκαίο ή κατάλληλο κατά τη δική της κρίση, συμπεριλαμβανομένων αν η Εταιρεία πιστεύει ότι το περιεχόμενο αυτού του χρήστη παραβιάζει τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων των Προτύπων περιεχομένου, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, απειλεί την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του/των Ιστότοπου(-τόπων) ή του κοινού ή μπορεί να δημιουργήσει ευθύνη για την Εταιρεία, γ. Να προβεί στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραπομπής στις αρχές επιβολής του νόμου ή να καταφύγει σε δικαστικές διαδικασίες για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του/των Ιστοτόπου(-τόπων), δ. Να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος του/των Ιστότοπου(-τόπων) για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά παραβίασης αυτών των Όρων και ε. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που απαιτεί ή τη διατάζει να αποκαλύψει την ταυτότητα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε δημοσιεύει οποιοδήποτε υλικό στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή μέσω του/των Ιστότοπου(-τόπων). Ωστόσο, η Εταιρεία δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι μπορεί να ελέγξει όλα τα υλικά προτού αναρτηθούν στον/στους Ιστότοπο(-ους) και δεν μπορεί να εξασφαλίσει την άμεση κατάργηση του απαράδεκτου υλικού μετά τη δημοσίευσή του. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια σχετικά με μεταδόσεις, επικοινωνίες ή περιεχόμενο που παρέχονται από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο μέρος. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σε κανέναν για την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν. ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΊΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ Ή ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

 

14. Σύνδεσμοι Ο/Οι ιστότοπός(-ποί) μας μπορεί να παρέχει(-ουν) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για την εξυπηρέτησή σας και την ενημέρωσή σας. Οι εν λόγω ιστότοποι μπορεί να λειτουργούν από εταιρείες που δεν συνδέονται με την Εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους που περιέχονται σε διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων σε εικονικά πανό και των χρηματοδοτούμενων συνδέσμων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους και η Εταιρεία συνιστά θερμά να ελέγχετε τους εν λόγω όρους τρίτων. Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστοτόπων που δεν είναι συνδεδεμένοι με την Εταιρεία ούτε για οποιαδήποτε χρήση αυτών των ιστότοπων από εσάς, τις πρακτικές αυτών των ιστότοπων ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αυτή τη χρήση. Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτούς. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων μερών που συνδέονται με τον/τους Ιστότοπο(-ους), προβείτε σε αυτό εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστότοπων. Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και δεν θα βλάψετε τη φήμη μας ή δεν θα επωφεληθείτε από αυτήν, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Ο παρών(-όντες) Ιστότοπος(-οι) ενδέχεται να παρέχει(-ουν) ορισμένες λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν: α. Να συνδέεστε από δικούς σας ή από ορισμένους ιστότοπους τρίτων μερών σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στον/στους Ιστότοπο(-ους). β. Να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλες επικοινωνίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συνδέσμους σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στον/στους Ιστότοπο(-ους). γ. Να προβάλλετε περιορισμένα τμήματα περιεχομένου στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή να εμφανίζονται στους δικούς σας ή σε ορισμένους ιστότοπους τρίτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά αποκλειστικά και μόνο όπως παρέχονται από την Εταιρεία και μόνο σε σχέση με το περιεχόμενο που εμφανίζεται και διαφορετικά σύμφωνα με τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που παρέχονται σε σχέση με αυτές τις λειτουργίες. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, δεν πρέπει: • Να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. • Να προβάλετε τον/τους Ιστότοπο(-ους) ή τμήματα αυτού(-ών) ή να  προβάλετε τον/τους Ιστότοπο(-ους), παραδείγματος χάριν, με πλαισίωση, σύνδεση σε βάθος ή σύνδεση σε σειρά, σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. • Να συνδεθείτε με οποιοδήποτε μέρος του/των Ιστότοπου(-τόπων) εκτός από την αρχική σελίδα. • Διαφορετικά, να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με τα υλικά του/των Ιστότοπου(-τόπων) που είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των Όρων. Συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την Εταιρεία για να σταματήσετε αμέσως οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οποιουσδήποτε συνδέσμους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση της.

 

15. Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον/στους Ιστότοπο(-ους) είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας, των θυγατρικών της, των δικαιοπαρόχων ή παρόχων περιεχομένου τους ή άλλων τρίτων μερών. Όλα αυτά τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τίποτα στον/στους Ιστότοπο(-ους) δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως εκχώρηση, έμμεσα, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή σήματος υπηρεσιών που εμφανίζονται στον/στους Ιστότοπο(-ους) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς χορηγηθεί επί και στον/στους Ιστότοπο(-ους) και το περιεχόμενο του/τους. Κάθε Ιστότοπος(-οι) και το περιεχόμενό του/τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κειμένου, του σχεδιασμού, των γραφικών, των διεπαφών και του κώδικα και της επιλογής και διαμόρφωσής του/τους προστατεύονται ως συλλογή σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών.

 

16. Ειδοποίηση περί Παραβίασης. Η εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και ζητά να κάνετε το ίδιο. Σας γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και έχει εφαρμόσει εύλογα μια πολιτική που προβλέπει τη λήξη, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, των συνδρομητών και των κατόχων λογαριασμών του συστήματος ή του δικτύου της Εταιρείας που παραβιάζουν επανειλημμένα τα πνευματικά δικαιώματα. Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα πνευματικά σας δικαιώματα ή τα πνευματικά δικαιώματα ενός προσώπου για λογαριασμό του οποίου είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε, μπορείτε να ενημερώσετε τον αντιπρόσωπό μας για τα πνευματικά δικαιώματα: Νομικό Τμήμα - Πνευματική Ιδιοκτησία 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Νότια Καρολίνα 29708 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό μας για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην παγκόσμια έδρα μας στο + 1-980-221-3235, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό για να μας ενημερώσετε για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων . Για να τεθεί σε ισχύ, η ειδοποίησή σας πρέπει (α) να είναι γραπτή, (β) να παρέχεται στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων και (γ) να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα εξής: • Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ατόμου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται · • Ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για το οποίο υπάρχει βάσιμη υποψία ότι έχει παραβιαστεί ή, αν πολλαπλά έργα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε έναν μόνο ιστότοπο σε απευθείας σύνδεση καλύπτονται από μία μόνο ειδοποίηση, αντιπροσωπευτική λίστα τέτοιων έργων σε αυτόν τον ιστότοπο. • Ταυτοποίηση του υλικού για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι παραβιάζει ή πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας και το οποίο πρόκειται να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στο οποίο πρόκειται να απενεργοποιηθεί και πληροφορίες ευλόγως επαρκείς για να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό, • Πληροφορίες ευλόγως επαρκείς για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον καταγγέλλοντα, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο καταγγέλλων, • Δήλωση ότι ο καταγγέλλων πιστεύει καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού κατά τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο, και • Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει, να διαβιβάζει, να μεταδίδει, να διανέμει ή να παρέχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό διαθέσιμο στον/στους Ιστότοπο(-ους), συμπεριλαμβανομένου του υλικού που μας παρέχετε, επομένως η Εταιρεία έχει απόλυτο δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο κατά τη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή.

 

17. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. (α) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ). ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ Ή ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ. (β) Κατανοείτε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι ο/οι Ιστότοπος(-οι) θα είναι απαλλαγμένος(-οι) από ιούς ή άλλο καταστρεπτικό κώδικα. Ευθύνεστε για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για να ικανοποιήσετε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την προστασία από ιούς και την ακρίβεια της εισαγωγής και εξόδου δεδομένων και για τη διατήρηση ενός μέσου εξωτερικού από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε ανακατασκευή των χαμένων δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΛΛΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) Ή ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ. (γ) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ο/ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ(-ΟΙ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ) ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ Ο/ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ(-ΟΙ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ(-ΕΙΣ). ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΙΟ, Ή ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΕΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΥΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ) ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ, ΟΡΘΕΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΧΡΗΣΙΜΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ, Ή ΟΤΙ Ο/ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ(-ΟΙ) Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ(-ΕΩΝ) ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

 

18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΕΥΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ), Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΚΛΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΛΙΚΗ Ή ΑΥΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ, ΕΠΙΒΛΑΒΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ). Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ(-ΩΝ) ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ. ΕΑΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΜΕΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ή ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.

 

19. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Εταιρεία και τις θυγατρικές της και τα στελέχη τους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους πράκτορες, τους δικαιοπαρόχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές σας από και έναντι οποιωνδήποτε απωλειών, υποχρεώσεων, εξόδων, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων, που οφείλονται ή προκύπτουν από τη χρήση του/των Ιστότοπου(-ων) σας και τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων. Εάν προκαλέσετε τεχνικό πρόβλημα στον/στους Ιστότοπο(-ους) ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον/τους Ιστότοπο(-ους) σε εσάς ή σε άλλους, συμφωνείτε ότι ευθύνεστε για οποιεσδήποτε απώλειες, υποχρεώσεις, δαπάνες, αποζημιώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων, που οφείλονται σε ή προκύπτουν από το εν λόγω πρόβλημα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και σε αυτή την περίπτωση συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την Εταιρεία για την υπεράσπιση αυτού του ζητήματος.

 

20. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο. Οι νόμοι της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας (εκτός από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων) διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση του/των Ιστότοπου(-ων) και, εκτός από ό, τι ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμφωνείτε αμετάκλητα με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην περιφέρεια Mecklenburg της Βόρειας Καρολίνας για οποιαδήποτε αγωγή προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των Όρων ή του/των Ιστότοπου(-τόπων), συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία, την παραβίαση, την ακυρότητα, τη μη εκτέλεση ή τον τερματισμό, τη δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας που εφαρμόζουν τους νόμους της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ(-ΟΥΣ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

 

21. Πλήρης συμφωνία και παραδεκτό. Οι εν λόγω Όροι και οποιεσδήποτε πολιτικές ή τυχόν κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται στον/στους Ιστότοπο(-ους) αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία σε σχέση με τη χρήση του/των Ιστοτόπου(-τόπων) και αντικαθιστούν όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες ανακοινώσεις και προτάσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα αυτό. Μια τυπωμένη εκδοχή των παρόντων Όρων θα είναι παραδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη χρήση του/των Ιστότοπου(-τόπων) στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους όπως και άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν αρχικά και διατηρήθηκαν σε έντυπη μορφή.

 

22. Παραίτηση και δυνατότητα διαχωρισμού Καμία παραίτηση της Εταιρείας από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση που ορίζεται στους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από αυτόν τον όρο ή την προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, και οποιαδήποτε αποτυχία της Εταιρείας να διεκδικήσει ένα δικαίωμα ή διάταξη που προβλέπονται στους παρόντες όρους δεν αποτελούν παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων όρων θα παραμείνουν στη θέση τους.

 

23. Εξαγωγή Ορισμένα λογισμικά ή άλλα υλικά («Λογισμικό») που μπορείτε να λάβετε από τον/τους Ιστότοπο(-ους) της Εταιρείας ενδέχεται να υπόκεινται περαιτέρω στους Ελέγχους Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανένα Λογισμικό από τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους της Εταιρείας δεν μπορεί να ληφθεί ηλεκτρονικά ή να εξαχθεί αντίθετα με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εφαρμοστέων απαγορεύσεων κατά της ηλεκτρονικής λήψης ή εξαγωγής ως εξής: (α) προς την Κούβα, το Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Βόρεια Κορέα, τη Συρία (ή υπήκοο ή κάτοικο αυτών) ή προς οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο στα εμπορεύματα · ή (β) προς οποιονδήποτε ειδικώς σεσημασμένο πολίτη που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τη λήψη ή τη χρήση του Λογισμικού που λαμβάνετε ηλεκτρονικά από τον/τους Ιστότοπο(-ους) της Εταιρείας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς - συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του νόμου περί διαχείρισης εξαγωγών και του νόμου περί ελέγχου εξαγωγών όπλων - και δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν θα μεταφέρετε, με ηλεκτρονική μετάδοση ή με άλλο τρόπο, αυτό το Λογισμικό σε αλλοδαπό υπήκοο ή αλλοδαπό προορισμό κατά παράβαση του νόμου.

 

24. Ανεξάρτητοι Εργολάβοι, Σχέση Μη Αντιπροσώπευσης Δεν επιδιώκεται καμία σχέση αντιπροσώπευσης, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση υπαλλήλου-εργοδότη ή δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου και τίποτα στους παρόντες όρους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί μια τέτοια σχέση είτε ρητώς είτε εμμέσως.

 

25. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με τις αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στον ανωτέρω αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Όλα τα άλλα σχόλια, παρατηρήσεις, αιτήματα τεχνικής υποστήριξης και άλλες επικοινωνίες σχετικά με τον/τους Ιστότοπο(-ους) πρέπει να αποστέλλονται προς: Diversey, Inc. Υπόψη: Νομικό Τμήμα 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Βόρεια Καρολίνα 29708 privacy@diversey.com

 

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της Diversey

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιανουαρίου 2018