Πολιτική σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων

Thumbnail Thumbnail

Πολιτική σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων

Αυτή η Πολιτική δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση και σας παρέχεται ως μέσο κατανόησης ενός πρωτότυπου εγγράφου το οποίο είναι σε διαφορετική γλώσσα. Συνεπώς, δεν θα ερμηνευθεί ως σύμφωνο με την αγγλική εκδοχή και η αγγλική εκδοχή θα υπερισχύσει. Η Diversey δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή αμφιβολίες στη μετάφραση. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που βασίζεται στο μεταφρασμένο περιεχόμενο το κάνει με δική του ευθύνη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στην επίσημη αγγλική εκδοχή. Εάν επιθυμείτε να επιστήσετε την προσοχή μας για κάποιο σφάλμα μετάφρασης ή ανακρίβεια, στείλτε μας ένα email στο customerservice.greece@diversey.com

 

1. Τι είναι η δουλεία και η εμπορία ανθρώπων;

Δουλεία: άσκηση εξουσιών ιδιοκτησίας πάνω σε ένα άτομο

Δουλεία: η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών επιβάλλεται με τη χρήση εξαναγκασμού ή βίας

Αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία: η εργασία ή οι υπηρεσίες προέρχονται από πρόσωπο υπό την απειλή οποιασδήποτε ποινής και για τα οποία το πρόσωπο δεν προσφέρθηκε εθελοντικά

Εμπορία ανθρώπων: διευθέτηση ή διευκόλυνση του ταξιδιού άλλου προσώπου με σκοπό την εκμετάλλευσή τους

1.1 Η νομοθεσία για τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων καλύπτει κυρίως τέσσερις δραστηριότητες.

1.2 Η παρούσα πολιτική καλύπτει και τις τέσσερις δραστηριότητες.

 

2. Πώς είναι σχετικό με εμάς;

2.1 Η σύγχρονη δουλεία είναι ένα περίπλοκο και πολύπλευρο έγκλημα και η αντιμετώπισή του απαιτεί από όλους εκείνους που εργάζονται για την Diversey (εμείς και η εταιρεία) να διαδραματίσουν έναν ρόλο. Με την πρώτη ματιά, το όλο θέμα μπορεί να φαίνεται άσχετο με την Diversey, αλλά είναι πολύ σχετικό και πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι.

2.2 Σε πολύ βασικό επίπεδο, η πρόληψη της εκμετάλλευσης των ανθρώπων και της εμπορίας ανθρώπων και η προστασία του εργατικού δυναμικού και της φήμης μας έχουν καλή επιχειρηματική λογική.

2.3 Η νομοθεσία για τη σύγχρονη δουλεία αναγνωρίζει το σημαντικό μέρος που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση της δουλείας και τους ενθαρρύνει να κάνουν περισσότερα.

2.4 Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

2.4.1 την εφοδιαστική μας αλυσίδα

2.4.2 κάθε δραστηριότητα που έχει ανατεθεί, ιδίως σε δικαιοδοσίες που ενδέχεται να μην διαθέτουν επαρκείς διασφαλίσεις

2.4.3 τομείς καθαρισμού και εστίασης και προμηθευτές

2.4.4 εταιρική φιλοξενία

 

3. Αρμοδιότητες

3.1 Η Diversey, οι διευθυντές και οι συνάδελφοί τους έχουν κάθε ευθύνη να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των συνάδελφών μας διαφυλάσσονται, αντιμετωπίζονται δίκαια και με αξιοπρέπεια.

3.2 Ο καθένας πρέπει να τηρεί αυτή την πολιτική και να γνωρίζει ότι το να κάνει τα στραβά μάτια στη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων δεν είναι αποδεκτό και δεν αποτελεί επιλογή.

3.3 Η Εταιρεία

3.3.1 Από την πλευρά μας ως Εταιρεία:

α) θα διατηρήσουμε σαφείς πολιτικές και διαδικασίες που θα συμβάλουν στην αποτροπή της εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων, τόσο στην οργάνωσή μας όσο και στις αλυσίδες εφοδιασμού μας, και οι οποίες προστατεύουν το εργατικό δυναμικό και τη φήμη μας·

β) θα είμαστε σαφείς σχετικά με την πολιτική προσλήψεων μας ·

γ) θα διενεργήσουμε ελέγχους εντός των αλυσίδων εφοδιασμού μας και θα εξετάσουμε νέους προμηθευτές ·

δ) θα διενεργήσουμε, παραδείγματος χάρη, κατάλληλους ελέγχους σε όλους τους εργαζομένους και τους οργανισμούς προσλήψεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουμε ποιος εργάζεται για εμάς και μαζί με εμάς ·

ε) θα διασφαλίσουμε ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία παραπόνων για όλο το προσωπικό και θα επεξεργαστούμε μια απλή διαδικασία υποβολής εκθέσεων για την αντιμετώπιση των τυχόν ανησυχιών που εγείρονται ·

στ) θα επιδιώξουμε να εγείρουμε την ευαισθητοποίηση ώστε οι συνάδελφοί μας να γνωρίζουν τι κάνουμε για να προωθήσουμε την ευημερία τους και την ευημερία των ατόμων που εργάζονται στη βιομηχανία μας ·

ζ) θα προβούμε σε σαφή ετήσια δήλωση που θα καθορίζει τα μέτρα που έχουμε λάβει για να διασφαλιστεί ότι η δουλεία και η εμπορία ανθρώπων δεν θα πραγματοποιηθούν στις αλυσίδες εφοδιασμού μας και θα αποδείξουμε ότι παίρνουμε τις ευθύνες μας στους εργαζομένους μας και στους πελάτες μας σοβαρά

3.4 Διευθυντές επιχειρήσεων

3.4.1 Οι Διευθυντές:

α) θα ακούν και θα είναι προσιτοί στους συναδέλφους ·

β) θα ανταποκριθούν καταλλήλως εάν τους ειπωθεί κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι ένας συνάδελφος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο βρίσκεται σε κατάσταση εκμετάλλευσης ·

γ) θα επαγρυπνούν για τις ενδείξεις δουλείας (βλέπε αναγνώριση της δουλείας κατωτέρω) ·

δ) θα ευαισθητοποιούν τους συναδέλφους τους, συζητώντας θέματα και παρέχοντας κατάρτιση, ώστε να μπορούν όλοι να εντοπίζουν τα σημάδια της διακίνησης και της εκμετάλλευσης και να γνωρίζουν τι να κάνουν ·

ε) θα χρησιμοποιούν την εμπειρία τους και την επαγγελματική τους κρίση για να μετρήσουν καταστάσεις και να ανταποκριθούν καταλλήλως.

3.5 Συνάδελφοι

3.5.1 Όλοι έχουμε ευθύνες στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Όποιος και αν είναι ο ρόλος ή το επίπεδο της αρχαιότητας, πρέπει:

α) να διατηρείτε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά Ð εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος (ένας συνάδελφος ή κάποιος στην εφοδιαστική αλυσίδα μας) ελέγχεται, εξαναγκάζεται ή εξαναγκαστεί από κάποιον άλλο να εργαστεί ή να παράσχει υπηρεσίες, ακολουθήστε τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων (βλ. αναφορά δουλείας).

β) να τηρείτε τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων εάν ένας συνάδελφος σας πει κάτι που θεωρείτε ότι μπορεί να υποδείξει ότι αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης ή ότι κάποιος άλλος εκμεταλλεύεται ή έχει υποστεί κακομεταχείριση ·

γ) να μας πείτε αν πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση των ανθρώπων.

 

4. Οι κίνδυνοι

4.1 Οι κύριοι τομείς κινδύνου που αντιμετωπίζουμε, που σχετίζονται με τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων, περιλαμβάνουν:

4.1.1 εφοδιαστικές αλυσίδες ·

4.1.2 πρόσληψη μέσω οργανισμών ·

4.1.3 Γενική στρατολόγηση

4.1.4 πελάτες που ασχολούνται με τη φιλοξενία, τον καθαρισμό και την τροφοδοσία.

4.2 θα διαχειριστούμε αυτές τις περιοχές κινδύνου μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική.

 

5. Οι διαδικασίες μας

5.1 Δήλωση κατά της δουλείας

5.1.1 Θα προβούμε σε μια σαφή ετήσια δήλωση που θα καθορίζει τα μέτρα που έχουμε λάβει για να εξασφαλίσουμε ότι η δουλεία και η εμπορία ανθρώπων δεν θα πραγματοποιηθούν στις αλυσίδες εφοδιασμού μας και θα αποδείξουμε ότι παίρνουμε τις ευθύνες μας στους εργαζομένους μας, στους ανθρώπους που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα μας και τους πελάτες μας στα σοβαρά.

5.1.2 Θα δημοσιεύσουμε αυτή τη δήλωση στον ιστότοπό μας.

5.1.3 Οι ιστορικές μας δηλώσεις θα παραμείνουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

5.1.4 Η δήλωση της Diversey θα καθορίσει τα ακόλουθα θέματα:

α) Η θέση της Diversey σε σχέση με την παγκόσμια αγορά

β) Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται

γ) Οι χώρες στις οποίες έχει παρουσία

δ) Λεπτομέρειες σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού μας

ε) Οι βασικοί τομείς κινδύνου που αντιμετωπίζουμε και η προσέγγισή μας για την αποφυγή και την πρόληψη της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων

στ) Η δράση που έχουμε λάβει για να διασφαλίσουμε ότι το δυναμικό της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων μειώνεται σημαντικά τόσο με τους προμηθευτές μας, τους εργαζομένους και τους εργολάβους μας

5.1.5 Θα συνεχίσουμε να λέμε στις επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιούμαστε δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε οποιαδήποτε μορφή ανθρώπινης εκμετάλλευσης.

5.1.6 Θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι συμβάσεις προμηθευτών μας περιέχουν ρήτρες κατά της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων. Οι ρήτρες, οι οποίες διέρχονται από όλα τα στρώματα της εφοδιαστικής αλυσίδας μας, θα απαγορεύσουν στους προμηθευτές και τους εργαζομένους τους να συμμετάσχουν στη σκλαβιά ή στην εμπορία ανθρώπων.

5.1.7 Θα διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να λογοδοτήσουμε για κάθε βήμα της διαδικασίας εφοδιασμού μας, και ότι γνωρίζουμε ποιος μας παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και ότι διαθέτουμε μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α) χαρτογράφηση των προμηθευτών μας ·

β) αξιολογήσεις κινδύνου για προμηθευτές και ερωτηματολόγια για νέους και υφιστάμενους προμηθευτές ·

γ) τους ελέγχους των προμηθευτών.

5.2 Προσλήψεις

5.2.1 Χρήση πρακτορείων

α) Τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού μας θα ακολουθήσουν την πολιτική της εταιρείας και θα χρησιμοποιήσουν μόνο συμφωνημένους καθορισμένους αξιόπιστους οργανισμούς προσλήψεων. Θα ελέγξουμε εξονυχιστικά τα πρακτορεία προσλήψεων πριν τα προσθέσουμε στον κατάλογο των εγκεκριμένων υπηρεσιών μας. Αυτό περιλαμβάνει:

i) διεξαγωγή ελέγχων ιστορικού και διερεύνηση της φήμης

ii) εξασφάλιση ότι το προσωπικό που παρέχεται διαθέτει το κατάλληλο πλαίσιο (π.χ. θεωρήσεις εργασίας)

iii) διασφάλιση ότι ο οργανισμός παρέχει διαβεβαιώσεις ότι έχουν γίνει οι κατάλληλοι έλεγχοι για το πρόσωπο που προμηθεύει

β) Θα διεξάγουμε τακτικές αναθεωρήσεις των χρησιμοποιούμενων πρακτόρων.

5.3 Γενική στρατολόγηση

α) Θα εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι θα έχουν γραπτή σύμβαση εργασίας και ότι δεν θα πρέπει να καταβάλουν άμεσα ή έμμεσα τέλη για την απόκτηση εργασίας.

β) Θα εξασφαλίσουμε ότι το προσωπικό είναι νόμιμα σε θέση να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

γ) Θα έχουμε τα ονόματα και τις διευθύνσεις του προσωπικού μας (ένας αριθμός ατόμων που αναφέρουν την ίδια διεύθυνση μπορεί να υποδεικνύει μια υψηλή κοινόχρηστη πληρότητα, συχνά έναν παράγοντα για όσους εκμεταλλεύονται).

δ) θα παράσχουμε πληροφορίες σε όλους τους νεοσύλλεκτους σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών ασθενείας, των αμοιβών διακοπών και οποιωνδήποτε άλλων παροχών μπορεί να δικαιούνται.

5.3 Εάν, μέσω της διαδικασίας προσλήψεών μας, υποπτευθούμε ότι κάποιος γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, η ομάδα προσλήψεων θα ακολουθήσει τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων (Βλέπε αναφορά δουλείας).

 

6. Προσδιορισμός της δουλείας

6.1 Δεν υπάρχει τυπικό θύμα και ορισμένα θύματα δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν αξιοποιηθεί και δικαιούνται να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν. Ωστόσο, τα ακόλουθα βασικά σημεία μπορεί να υποδεικνύουν ότι κάποιος μπορεί να είναι θύμα δουλείας ή σωματεμπορίας:

6.2.1 Το άτομο δεν διαθέτει δικό του διαβατήριο, ταυτότητα ή ταξιδιωτικά έγγραφα.

6.2.2 Το άτομο συμπεριφέρεται σαν να του έχει δοθεί εντολή ή έχει εκπαιδευτεί από κάποιον άλλο.

6.2.3 Επιτρέπει σε άλλους να μιλά για αυτόν όταν κάποιος του μιλά απευθείας.

6.2.4 Το μεταφέρουν και το συλλέγουν από το χώρο εργασίας.

6.2.5 Το άτομο αποσύρεται ή φαίνεται φοβισμένο.

6.2.6 Το άτομο δεν φαίνεται να είναι σε θέση να επικοινωνήσει ελεύθερα με φίλους ή οικογένεια.

6.2.7 Το άτομο έχει περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση ή επικοινωνία με άτομα εκτός του άμεσου περιβάλλοντός του.

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός.

6.2 Ένα άτομο μπορεί να εμφανίσει διάφορες ενδείξεις εμπορίας που αναφέρονται παραπάνω, αλλά δεν μπορεί απαραιτήτως να είναι θύμα δουλείας ή σωματεμπορίας. Συχνά δημιουργείται μια εικόνα προσωπικών περιστάσεων που μπορεί να υποδεικνύουν ότι κάτι δεν είναι απολύτως σωστό.

6.3 Εάν έχετε κάποια υποψία, καλό είναι να την αναφέρετε στο διαχειριστή σας ή χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Γραμμής Ακεραιότητας: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html 

 

7. Αναφορά δουλείας

7.1 Η συζήτηση με κάποιον σχετικά με τις ανησυχίες σας μπορεί να εμποδίσει κάποιον άλλο να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

7.2 Αν νομίζετε ότι κάποιος κινδυνεύει άμεσα, καλέστε το 999.

7.3 Διαφορετικά, θα πρέπει να συζητήσετε τις ανησυχίες σας με τον αρχηγό της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας σας (που βρίσκεται μέσω του καταλόγου εργάσιμης ημέρας), ο οποίος θα αποφασίσει για μια πορεία δράσης και θα σας παράσχει οποιεσδήποτε περαιτέρω συμβουλές ή να κάνει μια αναφορά χρησιμοποιώντας τη Γραμμή Ακεραιότητας https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html.

7.4 Δεν μπορούν όλα τα θύματα να θέλουν να βοηθηθούν και ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αναφορά πιθανολογούμενων περιπτώσεων εμπορίας θέτει σε κίνδυνο το δυνητικό θύμα, επομένως είναι σημαντικό ότι, ελλείψει άμεσου κινδύνου, συζητάτε πρώτα τις ανησυχίες σας με τον υπεύθυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε περαιτέρω δράσης.

 

8. Εκπαίδευση

8.1 Παρέχουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται στη Διαχείριση προσλήψεων και στις αλυσίδες εφοδιασμού μας.

8.2 Περισσότερη γενική εκπαίδευση ευαισθητοποίησης παρέχεται σε όλο το προσωπικό μέσω των ηγετών της ομάδας ή διευθυντών, και της χρήσης διαδικτυακών μαθημάτων κατάρτισης.

 

9. Παρακολούθηση των διαδικασιών μας

9.1 Θα αναθεωρούμε την πολιτική μας κατά της δουλείας τακτικά, τουλάχιστον ετησίως. Θα παρέχουμε πληροφορίες ή/και εκπαίδευση για τυχόν αλλαγές που κάνουμε