Βιωσιμότητα

Thumbnail Thumbnail

Αποστολή μας είναι να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τους άνθρωπους και το περιβάλλον καθημερινά, με πρωτοποριακές τεχνολογίες καθαρισμού και υγιεινής.

 

Σε ολόκληρη την πορεία της, επί σχεδόν 95 χρόνια, η Diversey παρέχει επαναστατικές τεχνολογίες καθαρισμού και υγιεινής, δείχνοντας έμπρακτα ότι η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος έχουν οφέλη για τις επιχειρήσεις. Αν και η εκάστοτε ορολογία έχει αλλάξει πολλές φορές από το 1923, η βιωσιμότητα βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο της αξίας που η Diversey προσφέρει στους πελάτες. DiverseyΤο νέο ξεκίνημα της Diversey το 2017 μας έδωσε μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τη μέχρι τώρα πρόοδό μας και να κοιτάξουμε μπροστά, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες εμβάθυνσης της δέσμευσής μας στη βιωσιμότητα.

 

Με σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις ανά τον κόσμο, πρέπει να συντομεύσουμε τον χρόνο που θα αφιερώσουμε αναλογιζόμενοι τα προηγούμενα επιτεύγματά μας. Από τότε που δημιουργήσαμε την τελευταία στρατηγική και τους στόχους μας το 2012, τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Το Θεματολόγιο περιλαμβάνει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και αποτέλεσε κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της νέας στρατηγικής της Diversey για τη βιωσιμότητα.

 

Η κατανάλωση των φυσικών πόρων έχει αυξηθεί σημαντικά. Από τώρα έως το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα σκαρφαλώσει στα 10 δισεκατομμύρια άτομα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους λιγοστούς πόρους του πλανήτη μας. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος χρειάζεται μεγάλες ποσότητες πιο υγιεινής τροφής, υλικά από ανανεώσιμες πηγές, άφθονη ενέργεια και καλύτερες υποδομές και μεταφορές. Σε επίπεδο πόρων, χρησιμοποιούμε 1,7 φορές περισσότερα από όσα έχει να προσφέρει ο πλανήτης. Κάθε χρόνο, καταναλώνουμε περισσότερους πόρους από τους διαθέσιμους. Το 2017, η «Ημέρα που ξεπεράσαμε τα όρια της Γης» ορίστηκε στις 2 Αυγούστου. Χρησιμοποιούμε περισσότερους οικολογικούς πόρους και υπηρεσίες από όσους μπορεί να αναπληρώσει η φύση, μέσω της υπεραλίευσης, της υπερεκμετάλλευσης των δασών και της εκπομπής μεγαλύτερης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από εκείνη που μπορούν να απορροφήσουν τα οικοσυστήματα.

 

Για να διασφαλίσουμε ότι η νέα στρατηγική μας θα έχει τον μέγιστο αντίκτυπο και να στοχεύσουμε στις μέγιστες ευκαιρίες, αναλύσαμε το τρέχον αποτύπωμά μας, ακούσαμε τις γνώμες των πελατών μας, των ειδικών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, μελετήσαμε πλαίσια όπως οι ΣΒΑ και χαρτογραφήσαμε τη νέα επιχειρηματική στρατηγική της Diversey. Η προσέγγισή μας «Facilitators for Life» θα διασφαλίσει την ανάληψη ενεργής δράσης από την Diversey για την αξιοποίηση καίριων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών ευκαιριών.

 

Η διαρκής, μακροπρόθεσμη επιτυχία της Diversey εξαρτάται από την ικανότητα της αποδοτικής επιδίωξης των επιχειρηματικών μας στόχων σε ένα περιβάλλον περιορισμένων πόρων, την ανταπόκριση σε κρίσιμες κοινωνικές προκλήσεις, τη μείωση των λειτουργικών κινδύνων και την ανάληψη ηγετικού ρόλου καινοτομίας στον κλάδο της καθαριότητας και της υγιεινής για τους πελάτες μας. Η στρατηγική μας «Facilitators for Life» περιλαμβάνει επιθετικούς στόχους για το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με πολλούς ΣΒΑ για την επιτάχυνση της προόδου.

 

Στρατηγική «Facilitators For Life» - Στόχοι για το 2025

 Βελτιώνοντας το περιβάλλον. Στόχος 1: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις εργασίες μας, Στόχος 2: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις εργασίες μας κατά 10%, Στόχος 3: Μείωση των αποβλήτων των εργασιών μας που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής κατά 10% και Στόχος 4: Μείωση της κατανάλωσης νερού στις εργασίες μας κατά 5%Προστατεύοντας και φροντίζοντας τον άνθρωπο. Στόχος 5: Εξάλειψη των καταγραφόμενων εργατικών ατυχημάτων μεταξύ των εργαζομένων της Diversey. Στόχος 6: Διασφάλιση της συμμόρφωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις δεοντολογικές αρχές, μέσω της ένταξης του 100% των προμηθευτών μας στον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Προμηθευτές. Στόχος 7: Διασφάλιση ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών μέσω της εκπαίδευσης του 100% των εργαζομένων της Diversey στον Κώδικα Δεοντολογίας και Στόχος 8: Βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε, μέσω των προγραμμάτων Δημιουργίας αμοιβαίας αξίας της Diversey σε κάθε τομέα.Παροχή καινοτόμων βιώσιμων λύσεων στην αγορά. Στόχος 9: Ποσοτικός προσδιορισμός της αξίας των προϊόντων και των λύσεων της Diversey για τη βιωσιμότητα. Στόχος 10: Ενσωμάτωση κάρτας ελέγχου βιωσιμότητας στη διαδικασία καινοτομίας για το 100% των νέων τεχνολογιών. Στόχος 11: Μείωση του αποτυπώματος των συσκευασιών μας και αύξηση της ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών που χρησιμοποιούμε και Στόχος 12: Βελτίωση της ασφάλειας και του περιβαλλοντικά φιλικού προφίλ των προϊόντων μας, μέσω 100% συμμόρφωσης με την Πολιτική Χημικής Υπευθυνότητας.