Πολιτική βιωσιμότητας

Thumbnail Thumbnail

Η πολιτική της Diversey επικεντρώνεται στη διεξαγωγή βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας, των πελατών και της κοινωνίας εντός της οποίας δραστηριοποιούμαστε είναι μερικές από τις πρωταρχικές δεσμεύσεις της Diversey. Η Diversey δεσμεύεται γαι συνεχή βελτίωση, παρέχοντας ασφαλείς εργασιακές συνθήκες για τους εργαζομένους και προάγοντας την ασφαλή σχεδίαση, χρήση και διαχείριση των προϊόντων μας.

 

Οι περιβαλλοντικές μας προσπάθειες στηρίζουν τη βιώσιμη παραγωγή, χρήση και απόρριψη όλων των προϊόντων της Diversey. Παράλληλα, εργαζόμαστε και προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής αριστείας ως αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος διαχείρισης απόδοσης που εφαρμόζουμε. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να προωθεί αυτούς τους στόχους στο πλαίσιο των δικών του καθηκόντων.